ORiSNOgólnopolskie Mistrzostwa Zakładowych Zespołów Ratownictwa 2011

Statut

Statut Ośrodka Ratownictwa i Stanów Nagłych

§1.

 1. Ośrodek Stanów Nagłych i Ratownictwa, zwany dalej „Ośrodkiem”, został powołany przez Fundację Zachować Życie, działa na podstawie uchwały zarządu Fundacji oraz niniejszego statutu.
 2. Ośrodek stanowi radę programową Fundacji Zachować Życie.
 3. Ośrodek może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Wzór odznaki i pieczęci stanowi załącznik nr 1 niniejszego statutu.

§2.

 1. Siedzibą Ośrodka jest siedziba Fundacji Zachować Życie.
 2. Terenem działalności Ośrodka jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W realizacji swoich celów statutowych Ośrodek może działać także poza granicami Polski.
 3. Do celów Ośrodka należy:
  1. dokształcanie i doskonalenie szerokich kręgów ludności, w tym kadry medycznej, z zakresu postępowania w stanach nagłych związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi,
  2. udzielanie pomocy metodycznej i programowej w zakresie działalności edukacyjnej dotyczącej tematyki  pierwszej pomocy oraz ratownictwa przedmedycznego,
  3. organizacja oraz prowadzenie patronatu nad konferencjami, sympozjami oraz kongresami naukowymi poświęconymi medycynie ratunkowej oraz ratownictwu przedmedycznemu.
  4. prowadzenie działalności wydawniczej i informatycznej na potrzeby działalności edukacyjnej dotyczącej tematyki pierwszej pomocy oraz ratownictwa przedmedycznego,
  5. koordynacja działalności szkoleniowej prowadzonej przez inne podmioty pod nadzorem naukowym  Ośrodka,
  6. promocję wśród polityków i szerokiej opinii publicznej potrzeb i praktyk w dziedzinie ratownictwa medycznego,
 4. Zadania określone w ust. 3 Ośrodek realizuje poprzez:
  1. organizację i prowadzenie szkoleń w formie kursów, seminariów, warsztatów, konferencji, sympozjów i innych zajęć dydaktycznych,
  2. opracowanie planów szkoleń na podstawie zgłaszanych potrzeb,
  3. opracowanie projektów, programów i harmonogramów szkoleń,
  4. opracowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby szkoleń,
  5. współpracę z instytucjami naukowymi, oraz szkołami wyższymi zajmującymi się tematyką zbieżną z celami działalności ośrodka
  6. współpracę z innymi instytucjami prowadzącymi działalność powiązane tematycznie z celami  działalności ośrodka.
  7. uczestnictwo w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji zajmujących się ratownictwem  medycznym.

§3.

 1. Dyrektora Ośrodka zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji Zachować Życie.
 2. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor może wydawać zarządzenia w celu właściwego wykonywania zadań Ośrodka.

§4.

 1. Ośrodek pokrywa koszty prowadzonej działalności z przychodów własnych oraz dotacji określonej odrębnymi przepisami.
 2. Centralny Ośrodek w terminie do dnia 31 stycznia przedkłada Zarządowi Fundacji Zachować Życie sprawozdanie z działalności za rok ubiegły.

§5.

 1. Członkami Ośrodka mogą być jedynie osoby fizyczne, które popierają jego działalność, identyfikują się z celami, współpracują w realizacji jej zadań statutowych i zgłoszą pisemną deklarację przystąpienia oraz pokrywają składki członkowskie.
 2. Członkami Rady mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania.
 3. Członek zobowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Ośrodka,
  2. przestrzegania Statutu oraz zarządzeń wewnętrznych,
  3. dbania o dobre imię Ośrodka.